Common name: Abelia; Scientific name: Abelia parvifolia, Synonym: Abelia longituba; Family: Caprifoliaceae; Genus: Abelia.

Plant type: Shrubs; Height: 1-4 m; Flowering time: April to May; Flower color: Pink, Violet/Lavender.